fontawesome

A collection of 1 post

Cài đặt FontAwesome trong Phoenix

Cài đặt FontAwesome trong Phoenix

Vì sao cần tới font-awesome? Trong bài giới thiệu về Tailwind CSS, ta đã có thể cài đặt và sử dụng tailwindcss để xây dựng giao diện cho ứng dụng web cùng với